top of page

EquitoursUA Club 2020

Оновлено: 19 лист. 2019 р.


Jak již mnozí víte, kůň pro nás není pouhým dopravním prostředkem. Je naším partnerem a přítelem, který nás doprovází při vyjížďkách v náročném vysokohorském terénu.

Naše vyjížďky se uskutečňují ve velmi extrémních podmínkách. Nejezdíme po cestách, ale po horských stezkách, pohybujeme se po skalách, přejíždíme potoky a procházíme hustým porostem. Dostáváme se na místa pro člověka těžko dostupná.

A právě v těchto chvílích oceníme pomoc huculského koně. Podpoří nás, uklidní, ponese nás ochotně na svém hřbetě. Musíme se ale naučit, jak s koněm v horách pracovat, aby nám mohl předat své zkušenosti a pomohl nám překonat obtížné situace. Musíme si vzájemně věřit a spolupracovat.

V letošním roce jsme zahájili kurz, ve kterém jsme představili huculského koně: koně, který žije v divoké přírodě, využívá své instinkty a umí vystoupat až na vrcholky hor. Naši turisté se naučili porozumět tomu, v čem se ukrývá síla a energie stáda. Naučili se koně osedlat, postarat se o sebe během vyjížďky a zjistili, jak je důležitá vzájemná spolupráce a odpovědnost.

Dalším krokem je přechod na delší jízdy na koni s povinnou diskusí o videích pořízených během projížďky. Tentokrát budeme mít mnohem více praxe. Máme trasy speciálně navržené tak, aby odpovídaly vašim znalostem a dovednostem. Například, pokud během praktického kurzu půjdeme na horu Ostrá, což je 10-12 kilometrů horskými stezkami, tak se turisté, kteří již dosáhli první úrovně, vydají na delší cestu s 15 až 20 kilometry obtížnějším terénem. Zvyšujeme obtížnost.

Nyní, když jste během praktického kurzu nashromáždili dostatek znalostí, můžete se při vyjížďkách také kochat romantickou krajinou.

Protože kůň není používán jako dopravní prostředek, bereme s sebou na delší cesty pouze láhev vody, pláštěnku a oběd. Pro přepravu věcí máme speciální železné oře: Bobika a Buchanku;)

To vše se týká pouze těch, kteří se již zúčastnili našich kurzů. Všichni ostatní jsou vítáni na našem praktickém kurzu turistiky na horských koních (více informací o kurzu zde nebo ve skupině Facebook EquitoursUA Club https://www.facebook.com/groups/1473920446076265/?ref=share nebo zde https: // www.hutsulkoni.com/kinnyjturyzm?lang=en).

Všechny diskuse o příští sezóně se konají ve skupině EquitoursUA Club.

Pokračujeme v propagaci naší organizace a našich myšlenek. Prosíme turisty první a druhé úrovně, aby nám poslali termíny, které upřednostňují, abychom je mohli uspořádat pro skupiny na stejné úrovni.

Pokud přijíždíte s přáteli, kteří mají nižší úroveň než vy, budete s nimi absolvovat vyjížďky jejich úrovně. Ve spolupráci s námi jim budete pomáhat, předávat své rady a zkušenosti, a za to dostanete od nás bonus odpovídající vaší úrovni, což je výhodné pro obě strany. Každý si přijde na


 

As you know we don’t consider the horse to be a vehicle. He is our partner and friend accompanying us on extreme horse-riding tours.

Our tours are held in truly extreme conditions. We don’t travel on the roads, we follow trails, walk on rocks, cross streams and go through the underbrush. Sometimes we go to places that are hard to reach for a human. In such cases the horse comes to our rescue.

He will support us, calm us down and lend us his shoulder. In order for the horse to share his knowledge with us and help us should such a need arise, we need to learn how to work with the horse in the mountains. For the horse to truly believe that we are working together we have to work on the horse and with the horse.

This year we started a course about our horses: horses that live in the wild, horses that have instincts, horses that travel up to the mountaintops. Our tourists learnt to use the power and energy of the herd. They learnt to saddle a horse, to take care of themselves during the horse-riding tour and found out how important cooperation and responsibility for one another are.

The next step is the transition to longer horse-back riding tours with obligatory discussion of the videos made during the tour. This time we are going to have much more practice. We have routs specially designed to fit your knowledge and skills. For example, if during the practical course we go up to the Gostra mountain following mountain trails for 10-12 kilometers, the tourists that have reached the first level will go on a longer tour with 15 to 20 kilometers of more difficult terrain. We are increasing the difficulty. Now that you have accumulated enough knowledge during the practical course we can add the romance of horse-back traveling.

Since the horse is not used as a means of transport we are carrying only a bottle of water, a raincoat and lunch. We have special metal horses for carrying your belongings: Bobik and Bukhanka;)

All of this only concerns those who have already taken part in our tours. All the others are welcome to our practical tour of mountain horse tourism (more information about the course here or in EquitoursUA Club facebook group ).

All the discussions of the next season are held in the Club group.

We are continuing to promote our unity and ideas, thus we invite the tourists of the first and second levels to send us their preferable dates so that we could organize groups of the same level.

If you are coming with friends who have a lower level than you, you cooperate with us during the tour and look after your friends. After that you will get another tour of your own level. That is a win-win situation. The principle is: everyone will get their own.


 

🇺🇦На наших походах ми не вважаємо коня за транспортний засіб, а сприймаємо його як партнера-друга з яким ми йдемо в екстремальний похід.

Наші походи ми проводимо дійсно в екстремальних умовах. Ми не ходимо дорогами, а йдемо по бездоріжжю, по каміннях, по хащах. Деколи йдемо по таких місцях де і самому важко пройти. В таких випадках нам допомагає кінь, який нас підтримує, заспокоює, підставляє своє плече. Аби кінь поділився своїми знаннями і при потребі допоміг нам, ми маємо навчитися працювати з конем в горах. Щоб кінь дійсно повірив, що ми насправді працюємо, ми дійсно маємо працювати на коні і з конем.

В цьому році ми почали з курсу в якому ми показали, що таке кінь і що таке кінь у дикій природі, кінь з інстинктами, кінь на вершинах гір. Наші туристи навчилися використовувати силу та енерцію табуна. Навчилися сідлати коня, обслуговувати самих себе на поході, дізналися наскільки важлива взаємодопомога у поході та відповідальність один за одного.

Наступний крок це перехід до власне кінних походів з обов‘язковим обговоренням та переглядом відео з походів, відтепер ми збільшуємо кількість практики.

Для цього ми розробили кінні походи згідно ваших знань та можливостей. Наприклад, якщо в курсі ми робимо похід на гору Гостру 10-12 км по гірських стежках, то для туристів з рівнем 1 вже буде проводитися більш тривалий похід 15-20 км складнішим і довшим маршрутом. Збільшуємо навантаження. Також тепер, після отриманних знань протягом практичного курсу ми вже можемо додати й елементи похідної романтики.

Оскільки коня не використовуємо як транспорт, в тривалих походах на собі веземо тільки плащ, воду та перекус на обід. Спеціально для перевезення речей в нас є залізні коні Бобік та Буханка (автомобілі позашляховики)

Це стосується тих хто вже приймав участь у поході. Всіх інших запрошуємо на наш практичний курс з гірського кінного туризму ( про курс можете дізнатися в групі EquitoursUA Club)

Всі обговорення щодо наступного сезону проводимо в групі

EquitoursUA Club. Ми продовжуємо збільшувати нашу спільноту і просувати ідею, туристів з рівнем 1 та 2 рівнем просимо вислати бажані терміни разом з вами ми назначимо дати для груп з одним рівнем.

Якщо ви маєте друзів товарищів рівня нижчого ніж ви, то приїжджаючи з ними навіть на курс, ви відпрацьовуєте походи допомагаючи нам і опікуючись своїми друзями. Після чого ви отримуєте додатковий похід свого рівня. Це може бути цікаве поєднання. Принцип той самий, кожен отримує своє.

126 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page